Utskriftsvennlig versjon

Bruk og oppdatering av arkivplan

Arkivplanen skal nyttast som eit arbeidsreiskap av alle tilsette i Radøy kommune. Målet er at alle som handterar dokument som vert til som ledd i den verksemd kommunen driv, skal kunne finne informasjon om kva retningslinjer som må føljast, og kva løysingar kommunen har på arkivområdet.

Arkivplan vert oppdatert jamnleg. Det vert sendt ut melding til berørte partar umiddlebart ein revisjon/korrigering er utført.

Alle brukarar har ansvar for å gje tilbakemelding på den informasjon som er i arkivplanen. Om registrerte opplysningar ikkje er korrekte eller endringar er gjort, skal arkivleiar kontaktast.

Arkivansvarleg kan kontaktast på tlf 56349005, epost anne.dahle.austrheim@radoy.kommune.no

Kommunens arkivansvarleg, Anne Dahle Austrheim, vil ha det daglege ansvar for å følgje opp arkivplanen i forhold til alle verksemder i kommunen.

Laster...